Zavarovanje poklicne odgovornosti

O zavarovanju

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti v zdravstvu je namenjeno zaščiti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah in se nanaša na zdravstvene delavce, kot jih opredeljuje uradni Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (zdravniki, doktorji dentalne medicine, fizioterapevti, farmacevti, medicinske sestre, patronažne sestre, babice …).
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev je zavarovanje, ki je obvezno po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Skleniti ga mora vsaka pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pooblaščenih arhitektov ali inženirjev.
 • Zavarovanje ostalih poklicnih odgovornosti pa je namenjeno zaščiti podjetij, ki se  ukvarjajo s poklici, kjer lahko nastane čista premoženjska škoda. To je finančna škoda, ki ne pomeni niti poškodovanja oseb niti poškodovanja stvari niti ni njihova posledica. Tovrstna škoda je najbolj tipična za naslednje poklice: računovodje, revizorji, davčni svetovalci, odvetniki, notarji, stečajni upravitelji, sodni izvršitelji, patentni zastopniki, pravni svetovalci, zavarovalni in nepremičninski posredniki, člani organov vodenja in nadzora družb ter ostali poklici, kot npr. centri za socialno delo, skrbniki, rejniki, prevajalci, tolmači, izvedenci iz različnih področij (npr. človek, narava, okolje ipd., organi za ugotavljanje skladnosti in drugi).

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Možnost sklenitve dodatnega kritja za uveljavljanje zahtevkov po poteku zavarovanja, za dobo enega ali dveh let.
 • Možnost sklenitve dodatnega kritja za stroške ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (pri vseh dejavnostih, razen zdravstvene).
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili v Generaliju. 
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Generali izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Generali zagotavlja pravno zaščito. 

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Pri zdravstveni dejavnosti in arhitekturni in inženirski dejavnosti še popust na trajanje zavarovanja, popusti na druga sklenjena zavarovanja pri Generali in individualni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti v zdravstvu krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu, zaradi napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) zdravstvenih delavcev pri opravljanju njihove poklicne dejavnosti (preiskav, operativnih posegov, bolnišničnega zdravljenja, rehabilitacije ipd.) ter imajo za posledico poškodovanje pacienta. 
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti za čisto premoženjsko škodo krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu, zaradi napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) strokovnjaka pri opravljanju njegove poklicne dejavnosti, ki je navedena na polici in ima za posledico čisto premoženjsko škodo.
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev  krije škodo zaradi zahtevkov, ki jih investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi strokovne napake (storitve ali opustitve) pri opravljanju poklicnih nalog, ki sodijo v okvir opravljanja arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (ZAID), če ima taka napaka za posledico poškodovanje oseb (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali poškodovanje stvari (uničenje ali poškodbo) in/ali čisto premoženjsko škodo (škoda, ki ni niti poškodovanje oseb niti poškodovanje ali izginitev stvari niti ni njihova posledica). 

Osnovno zavarovanje poklicne odgovornosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • dodatno kritje za uveljavljanje zahtevkov po poteku zavarovanja za primer, če zavarovalnica ne obnovi zavarovanja ali če ga ne obnovi pod enakimi pogoji; v tem primeru imate pravico, da v roku enega meseca po poteku zavarovanja in ob plačilu dodatne premije zahtevate dodatno kritje za dobo dveh let (razen v primeru odpovedi zavarovalne pogodbe ob zavarovalnem primeru), in sicer v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki so veljali ob poteku zadnjega zavarovalnega leta, v višini neporabljenega dela zavarovalne vsote zadnjega zavarovalnega leta),
 • dodatno kritje stroškov ponovne izdelave dokumentov, s čimer so kriti stroški ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (listin, načrtov, poslovnih knjig, pisem ipd.), ki jih imate na skrbi in so povezani z opravljanjem vaše dejavnosti; (tega kritja za zdravstveno dejavnost in za arhitekturno in inženirsko dejavnost ni možno skleniti).


Nazaj na vrh